Javna ustanova – DRUGA OSNOVNA ŠKOLA- BUGOJNO
Tel. Fax. 030 251702 Ul. Armije Bih br.7. Bugojno, e-mail drosskola@bih.net.ba,

Javna ustanova Druga osnovna škola Bugojno nalazi se u Bugojnu, u Ulici Armije BiH br.7. i pripada Srednjobosanskom kantonu U F BiH. Osnovana je davne 1958. godine (ukidanjem niže gimnazije u Bugojnu) i počinje sa radom školske 1958/59. godine pod nazivom Druga osnovna škola Bugojno. Školske 1969/70. škola radi u novoizgrađenom školskom objektu u kojem se nalazi i danas i tada dobija naziv Osnovna škola „Stipo Đerek” Bugojno. Tada škola ima i područne škole: Vesela, Čipuljić, Mračaj, Kandija i Šušljici. Otvaranjem Osnovne škole „9. Septembar” Bugojno – 1975. godine -(današnjeTreće osnovne škole Bugojno) škole Kandija i Šušljici pripadaju toj školi. Škola u tom vremenu broji od 1500-2000 učenika. Do 1991/92. godine škola ima dvije Područne škole Veselu i Čipuljić. Tokom rata škola nije prekidala rad i ona u kontinuitetu obavlja odgojno-obrazovne potrebe učenika i u najtežim ratnim danima. Tokom rata škola je značajno devastirana i obnovljena je 1999. godine (krov, prozori, vrata, enterijer i eksterijer škole kao i fiskulturna dvorana). U prigradskom naselju Vesela 2007/2008 god. napravljena je nova školska zgrada, sa 5 učionica, sa sanitarnim čvorovima, bibliotekom i urađenom fiskulturnom dvoranom. Područna škola Vesela ima 5 odjeljenja od l-V razreda sa oko 80 učenika. Područna škola Čipuljić nije obnovljena, kao ni Područna škola Mračaj, mjesto u kojem niko ne živi.

Školske 1995/96. godine škola dobiva svoje ranije izvorno ime Druga osnovna škola Bugojno i danas je to moderni školski objekat (obnovljen 1999 godine) ima 24 kabineta i fiskulturnu dvoranu sa 371 m2. i sa 3000 m2 unutarnjeg prostora. Škola ima savremeni informatički kabinet i dvije interaktivne table. U kontinuitetu škola postiže izuzetne rezultate u radu i redovno ima svoje učesnike na kantonalnom, federalnom i državnom takmičenju u različitim oblastima: matematici, fizici, engleskom jeziku, informatici, vjeronauci, saobraćajnom takmičenju, u demokratiji i na različitim sportskim i drugim takmičenjima i smotrama znanja i stvaralaštva. U saobraćajnoj kulturi bili smo i na Europskom takmičenju. U ovoj šk. godini škola ima 33 odjeljenja, 700 učenika od l-IX razreda i 47 nastavnika, sa ukupno 64 uposlena. Škola je aktivna u različitim projektima i puno se pažnje posvećuje kulturno-umjetničkom radu i stvaralačkom radu učenika, kao i razvoju demokratske i inkluzivne kulture.


Administrator stranice će kao i do sada biti Mehmed Čehaja.

Direktor škole: Dr.sc. Muradif Hajder